rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego; osoba fizyczna lub prawna, ktra prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym na rzecz i w imieniu klienta, od ktrego otrzymałapełnomocnictwo

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta: identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpiecze, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umw ubezpieczenia (likwidacja szkody).

Broker ubezpieczeniowy to według polskiego prawa osoba fizyczna lub prawna, ktra za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego) i wpisaniu na listę brokerw wykonuje działalność brokerską, tj. czynności wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpiecze (Dz.U. z2018r. poz.2210). Brokerem nie może być żadnaspłka osobowa,gdyż nie jest osobą prawną. Kodeks Spłek Handlowych przewiduje możliwość tworzenia spłek partnerskich przez osoby wykonujące zawd brokera, ale taki podmiot jest spłką tworzoną przez brokerw, samemu nim nie będąc.

Broker w rozumieniu prawa jest zarwno pośrednikiem ubezpieczeniowym jak i dystrybutorem ubezpiecze. Od pozostałych przedstawicieli tych grup rżni go między innymi obowiązek doradczy.

Broker podlega obowiązkowemuubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej(zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej[2].

Broker ubezpieczeniowy jest zarwno pełnomocnikiem jak i doradcą klienta. Źrdłem jego umocowania jest pełnomocnictwo nazywane zwyczajowo listem brokerskim. W praktyce spotyka są zrżnicowane zakresy umocowania.

Istotą usługi brokerskiej jest doradzanie mocodawcy zarwno w stadium przedkontraktowym i pokontraktowym. Jednakże przepisy zobowiązują brokera do udzielanie zindywidualizowanej porady wraz z rekomendacją najwłaściwszej umowy jedynie na etapie wyboru produktu ubezpieczeniowego[3]. Ta porada powinna zostać przedstawiona w formie pisemnej. Broker powinien udzielić porady w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktw ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy oraz wyjaśnia podstawy, na ktrych opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, chyba że klient złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady. Oceny jaka ilość jest wystarczająca należy dokonywać indywidualnie w każdej sytuacji.

Broker działa w interesie i na rzecz ubezpieczającego, a nie zakładu ubezpiecze. Klientem dla brokera nie jest ubezpieczony, jeśli nie jest rwnocześnie ubezpieczającym. Broker zawiera ze swoim przyszłym mocodawcąumowę nienazwanąpodobną po niektrymi względami do umowy zlecenia. W obrocie funkcjonują rżne nazwy stosunku łączącego brokera z klientem (umowa brokerska, umowa serwisu brokerskiego i inne).

Do brokera stosuje się także zapisy art. 14. ustawy o dystrybucji ubezpiecze[4], ktry mwi o tym, że sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez:

1) ubezpieczającego pośrednikowi ubezpieczeniowemu uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpiecze;

2) zakład ubezpiecze pośrednikowi ubezpieczeniowemu nie uznaje się jako przekazane ubezpieczającemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, do czasu ich faktycznego otrzymania przez te podmioty.

Tym samym składki ubezpieczeniowe przyjęte przez brokera ubezpieczeniowego od ubezpieczającego traktowane są jako wpłacone do zakładu ubezpiecze (co może wpłynąć na ważność ochrony ubezpieczeniowej), z kolei świadczenia z umowy ubezpieczenia wypłacone bezpośrednio brokerowi ubezpieczeniowemu nie uznaje się za wypłacone uprawnionemu z umowy ubezpieczenia (do czasu ich faktycznego otrzymania przez uprawnionego).

Dopuszczalne są rżne modele wynagradzania brokera, takie jak kurtaż brokerski tj. prowizja zawarta w składce za umowę ubezpieczenia lub doliczania do niej, honorarium płacone przez klienta (z ang.fee) czy innego rodzaju gratyfikacja[5]. Broker zobowiązany jest poinformować ubezpieczającego (klienta) w jaki jest charakter wynagradzania otrzymywanego w związku z zawarciem danej umowy. Przy honorarium podać trzeba dodatkowo jego wysokość, a jeśli jest to niemożliwe – sposb jego obliczania. Ustawodawca nakazuje ujawnienie wskaźnika kosztw dystrybucji w odniesieniu do umw ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jednakże tego typu produkty nie są na ogł dystrybuowane przez brokerw.

W Polsce regułą jest wynagradzanie brokera w formie kurtażu brokerskiego. Na wielu rynkach dominującą formą jest wynagrodzenie finansowane bez pośrednio przez klienta.

Wg stanu na koniec 2016 roku w Polsce istniało 1 323 brokerw ubezpieczeniowych[6], z czego przeważająca większość stanowią spłki kapitałowe. Towarzystwa Ubezpiecze w 2016 roku wypłaciły brokerom 1 139 344 502 PLN prowizji.

[on-line].Rzecznik Ubezpieczonych.[dostęp 2014-07-04].

Rozporządzenie Ministra Finansw z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpiecze (Dz.U. 2017 poz. 2486) art 32 ustęp 1 punkt 4.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpiecze (Dz.U. 2017 poz. 2486) art 14.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpiecze (Dz.U. z 2017 poz.2486) art. 32 ustęp.1 pkt.6

Komisja Nadzoru FinansowegoRaport o stanie rynku brokerskiego w 2016str.9

Tę stronę ostatnio edytowano 10 lut 2019, 21:48.

Tekst udostępniany nalicencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegłowe informacje owarunkach korzystania.

Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność