Ponka jedinečn poistn ochranu v prpade neočakvaných nhodných udalost. Môže nahradiť stratu prjmu a zachovať životný štandard pri pobyte v nemocnici, počas pracovnej neschopnosti, pri diagnostikovan kritickej choroby, v prpade invalidity, smrti a mnohých ďalšch rizikových situcich. Na finančnom trhu je množstvo produktov životnho poistenia, preto by si klient pred výberom vhodnho produktu mal vždy zodpovedať zsadn otzku „Prečo si uzatvram životn poistenie? Najvhodnejšm riešenm je zveriť svoje potreby odbornkom, ktor maj prehľad na finančnom trhu, vedia porovnať podmienky a pripraviť krytie šit na mieru.

Klienti potrebuj naprklad vykryť obdobie splcania hypotekrneho veru, finančne zabezpečiť deti, rodinu, chc šetriť na dôchodok alebo maj rizikov zamestnanie. Podľa potrieb a zadefinovaných priort je možn klientovi ponknuť investičn, kapitlov alebo rizikov životn poistenie.Vzhľadom ku komplexnej poistnej ochrane preferujeme investičn životn poistenie, ktor ponka klientom kombinciu poistnej ochrany a sporenia s možnosťou zhodnotenia finančných prostriedkov. Ochrana prjmu rodiny, poistn rizik, sprvne nastavenie poistných sm a výluky z poistenia patria medzi hlavn kritri pri výbere vhodnho produktu. Naši profesionlni finančn agenti ponkaj optimlne riešenia až po dôkladnej analýze potrieb klienta. Rast zadĺženosti domcnost a nepriazniv vyhliadky šttneho dôchodkovho systmu na Slovensku s najlepšm argumentom pre uzatvorenie investičnho životnho poistenia, ako alternatvneho riešenia finančnho zabezpečenia pre klientov.

Produkty investičnho životnho poistenia ponkaj v sporivej časti možnosť vybrať si z viacerých podielových fondov, možnosť meniť investičn stratgiu v priebehu poistenia a tiež upravovať pomer krytia rizika a sporenia. Nasporen suma je v prpade dožitia vhodným riešenm na prilepšenie si prjmu v dôchodkovom veku. Sprvne nastaven investičn životn poistenie je jediný nklad vo finančnom portfliu, ktorý môže rodine zabezpečiť vyplatenie dlhov a zabezpečiť prjem na niekoľko rokov v prpade, že sa stane to najhoršie, ale aj to najlepšie…

Samostatn poistenie čelnho skla/skiel motorových vozidielPoistenie nehnuteľnosti (byt, dom) a zodpovednosť z vlastnctva nehnuteľnostiPoistenie nehnuteľnosti vo výstavbe či počas rekonštrukciePoistenie hnuteľných vec (domcnosti) a zodpovednosti za škodu členov domcnostiPoistenie rekreačnej nehnuteľnosti a domcnostiKaždý hnuteľný a nehnuteľný majetok m svoju vyčsliteľn hodnotu, o ktor môže klient prsť v prpade nepredvdateľných udalost akými s živel, krdež, vodovodn škody a ostatn neočakvan rizik. V prpade neživotnho poistenia poisťovne napomhaj klientom nadobudnť späť stratený majetok. Špecifickou kategriou je poistenie zodpovednosti, kedy poisťovne uhradia klientom škodu, ktor svojou činnosťou spôsobili tretm osobm na živote, zdrav alebo majetku.Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými významnými poisťovami na Slovensku, ktor ponkaj širok šklu poistných produktov. Tm špecialistov v oblasti neživotnho poistenia pomha klientom pri výbere vhodných produktov presne vybraných na zklade požiadavky klienta. Sprvne nastavenie poistných rizk a poistných sm prinšaj klientom sporu na poistnom a istotu v prpade poistných udalosti.

Spoločnosť BROKER SERVICE GROUP m vytvoren samostatn hypotekrne centrum, ktor zastrešuje tm hypotekrnych špecialistov na celom zem SR. Vzniklo v roku 2007 za čelom pomhať Vm pri vybavovan si hypotekrneho veru. Za tento čas sme zskali bohat sksenosti na hypotekrnom trhu, o ktorých hovoria aj referencie našich spokojných klientov.Naši hypotekrni špecialisti s odborne vyškolen a pripraven poskytnť aj Vm kvalitný, bezplatný hypotekrny servis. Ich lohou je obhajovať Vs na hypotekrnom trhu voči bankm, njsť pre Vs najidelnejšie riešenie a pomôcť Vm s celou administratvou okolo vybavovania hypotekrneho veru. Ich znalosti a  sksenosti s pre Vs veľkým prnosom, pomhaj Vm urobiť sprvne rozhodnutie, ktor je veľa krt rozhodnutm na celý život. Na jednom stretnut s nimi zskate prehľad o všetkých bankch, aktulnych akcich, rokových sadzbch, či samotných poplatkoch. U ns je klient na prvom mieste. Oplat sa Vm byť našim klientom.všetko o hypotekrnych veroch njdete na našom webe:

Investcie do fondov ponkaj možnosť dosiahnutia atraktvnych výnosov, voľbu investičnej stratgie, dostupnosť finančných prostriedkov a rozloženie investcie (diverzifikcia) na krtkodobý, strednodobý a dlhodobý časový horizont. Garanciou bezpečnosti je zkon o kolektvnom investovan ( č. 594/2003 Z.z.) a zkono cenných papieroch(566/2001 Z.z.). Investciou sa rozumie investovanie finančných prostriedkov na dlhšie obdobie s cieľom dosiahnuť zisk a to formou nkupu podielových jednotiek rôznych fondov, investcie do dlhopisov, akci, rôznych drahých kovov, ale aj bankových produktov.

Zlato ponka istotu. Ako povedal John P. Morgan (USA finančnk a bankr) – „zlato a striebro s peniaze, všetko ostatn je ver. V časoch krzy slži investcia do zlata ako bezpečný prstav a uchovvateľ hodnoty. Už od čias Egypťanov, Grkov, až po sčasnosť, bolo ľudstvo očaren krsou zlata, a preto investcia do zlata existuje už tisce rokov. Zlato je uchovvateľ hodnoty peaz a zrove aj ochrana pred inflciou. Zlato je najbezpečnejš platobný prostriedok a aj vďaka tomu je najbezpečnejšou dlhodobou investciou.

Starobn dôchodkov sporenie predstavuje tzv. II. pilier dôchodkovho systmu, prostrednctvom ktorho si zamestnanec 4% z odvodov spor na svoj vlastný dôchodkový čet, ktorý mu spravuje a zhodnocuje dôchodkov sprvcovsk spoločnosť. Zvyšných 14 % z odvodov zostva v Socilnej poisťovni v systme I. piliera dôchodkovho systmu. Výhodou starobnho dôchodkovho sporenia je, že klient vie priebežne koľko m na dôchodok nasporen, spory sa mu zrove zhodnocuj (podľa miery konzervatvnosti/rizikovosti fondu, ktorý si vyberie) a majetok  na dôchodkovom čte je jeho výlučným vlastnctvom a teda sa aj ded.

Doplnkov dôchodkov sporenie je dobrovoľný systm dôchodkovho systmu, nazývaný aj tzv. tret pilier dôchodkovho systmu. Klient môže zvýšiť svoj budci starobný dôchodok dobrovoľnými prspevkami nm zvolenou hodnotou zo mzdy a sčasne mu môže do tretieho piliera prispievať aj zamestnvateľ. Ide o doplnok k starobnmu dôchodku vyplcanho z prvho a druhho piliera dôchodkovho systmu. Klientove prspevky spravuj a zhodnocuj doplnkov dôchodkov spoločnosti, a to podľa miery konzervatvnosti, resp. rizikovosti zvolenou klientom.

Osobitosťou tejto formy sporenia je šttna podpora, ktor pri splnen podmienok môže sporiteľ zskať  v aktulnej výške prmie maximlne 66,39 €. Stavebný sporiteľ si svojimi vkladmi, rokmi a šttnou prmiou naspor časť finančných prostriedkov, ktor potrebuje v svislosti s bývanm. čelom sa mysl napr.  kpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti. Druh časť potrebnej sumy môže klient zskať ako výhodný stavebný ver. Stavebn sporenie je čelov a stanoven zkonom, pričom podlieha ochrane vkladov až do výšky 100 000 eur. Zhodnotenie vkladov sporiteľa môže byť podstatne vyššie, ako pri bežných vkladových produktoch.

Spoločnosť BROKER SERVICE GROUP m v portfliu partnerov všetky stavebn sporiteľne, čm našim klientom vieme poskytnť objektvne a vždy aktulne informcie.